تبلیغات
کلاس پنجم - ازمون
کلاس پنجم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

آزمون دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پایه پنجم ابتدایی

به ادامه مطلب مراجعه کنید

آزمون علمی و هماهنگ دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پایه پنجم ابتدایی


تعداد سؤال : 40 ، مدت پاسخگویی : 45دقیقه ، آزمون نمره ی منفی ندارد ،


1- كدام یك از شهرهای زیر در استان شما قرار ندارد؟

 الف : مهریز  ب : فردوس  ج : یزد  د : بافق

َ2- نسبت وسعت ناحیه ی كناره ی دریای خزر به جمعیت آن چگونه است ؟

الف: زیاد است به كم   ب: زیاد است به زیاد   

 ج: كم است به زیاد   د: كم است به كم

3- مهمترین محصول جلگه های شمال ایران كدام است ؟ 

 الف: برنج   ب: گندم   ج: پسته     د: توتون

4- كدام گزینه بیان كننده ی مهمترین منابع گاز در كشور ماست ؟

الف: ناحیه ی خانگیران ، استان خراسان رضوی   

 ب: ناحیه ی آغاجاری ، استان خوزستان

ج:منابع پارس جنوبی در استان بوشهر   د: هر سه مورد

5- سنگ آهن مورد نیاز كارخانه ی ذوب آهن ایران از كجا تاٴمین می شود؟

 الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان  ب : معادن سنگ آهن استان اراك

 ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان  د : معادن سنگ آهن استان یزد

6- همسایگان شرقی ایران كدامند ؟ 

الف: تركیه ، عراق   ب: ارمنستان، نخجوان  

 ج: تركمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان   د: افغانستان، پاكستان

 

7- مهمترین رود تركمنستان كدام است ؟

 الف : آمودریا   ب: ارس   ج: تجن     د: اترک

8- مرکز ارمنستان کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: باکو ب: ایروان  ج: عشق آباد   د: نخجوان

9- رود پرآبی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟

الف: اروند رود    ب : کارون  ج : شط العرب  د: قزل ایرماق

10- کوه های هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟

الف: افغانستان   ب: ترکمنستان  ج: ترکیه  د: پاکستان

 

11- به برگزیده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند برای پیامبری ، چه می گویند؟

الف: خلافت    ب : بعثت  ج: بیعت   د: امامت

12- پیامبر(ص) اولین حکومت اسلامی را در کدام شهر تشکیل داد؟

الف: مکه  ب: مدینه  ج: حجاز   د:حبشه

13- کدام جمله در باره ی خوارج درست است؟

الف: این گروه در ابتدا از پیروان حضرت علی (ع) بودند. 

 ب: این گروه خلافت حضرت علی (ع) را قبول نداشتند.

ج: این گروه خلافت معاویه را قبول نداشتند.   د: همه ی موارد درست است.

14- مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟

الف: کریم خان   ب: آقامحمدخان   ج: نادرشاه  فتحعلی شاه

15- کدام پادشاه مذهب شیعه را در کشور رسمیت داد؟

الف: شاه عباس   ب: محمدعلی شاه  ج: ناصرالدین شاه   د: شاه اسماعیل

16- پایتخت نادرشاه کدام شهر بود؟

الف: مشهد  ب: اصفهان  ج: تهران  د: دهلی

 

17- اگر حكومت با همكاری مردم ، صنعت و كشاورزی را گسترش دهد تا شغل های بیشتری ایجاد شود، به كدام وظیفه ی خود عمل كرده است؟

 الف: گسترش آموزش و پرورش 

 ب: نگهبانی از استقلال كشور ج: پاسداری از اسلام د: مبارزه با فقر

 

18- چهار چیز مشترک میان همه ی مسلمانان جهان چیست؟

الف: خدا ، قبله ، امام ، پیامبر   ب: خدا ، کتاب آسمانی ، امام ، قبله

ج: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر، قبله   د: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر ، امام

19- کدام یک قوانین را در کشور اجرا می کند؟

الف: آموزش و پرورش   ب: دادگستری   ج: دولت  د: مجلس شورای اسلامی

20- حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟

الف:سال 1368   ب: سال 1357   ج: سال 1359  د: سال 1367

21- كدام یك از موارد زیر مربوط به وضع مولكول ها در مواد مایع است؟

 . الف : مولكول ها مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند

 ب : ربایش آن ها بسیار زیاد است.

   . د : الف و ج    . ج : مولكول ها می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند

22- اگر یك قطعه آهن را اول تكه تكه كنیم و بعد آن قدر حرارت دهیم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغییری رخ داده است؟

الف: شیمیایی    ب: فیزیكی   ج: فیزیكی و بعد شیمیایی   د: شیمیایی و بعد فیزیكی

23- در كدام یك از وسایل زیر موتور الكتریكی به كار نرفته است؟

 الف: یخچال   ب: ضبط صوت   ج: رادیو   د:جارو برقی

24- مقدار نیرویی كه برای بالابردن یك جسم به وسیله ی اهرم به كار می رود ، به چه چیزی بستگی ندارد؟

 الف: ارتفاع تكیه گاه   ب: فاصله ی جسم تا تكیه گاه  

 ج:فاصله ی نیرو تا تكیه گاه   د: جرم جسم

25- جنس هسته و پوسته ی زمین به ترتیب از چیست؟

 الف:نیكل و سنگ -آهن   ب: سنگ-  آهن ونیكل  

 ج: نیكل -  سنگ   د: آهن و نیكل - سنگ

26- كدام یك از جانداران ساده ی زیر در بستنی سازی و تهیه ی خمیر دندان مورد استفاده قرارمی گیرد؟

 الف: باكتری   ب: قارچ   ج: جلبك   د: مخمرها

27- در خرابی های حاصل از زمین لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟

 الف:استحكام زمین   ب:شدت زمین لرزه   

 ج: استحكام ساختمان   د: زمان وقوع زلزله

28- اساسی ترین نقش باكتری ها و قارچ ها كدام است؟  

الف: تولید دارو و مواد برای انسان    ب: بیماری زایی در جانوران 

ج: تجزیه و پوسیدگی مواد   د: بیماری زایی در گیاهان

29- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.   

 ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.   

 د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

30- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟

الف: هفت رقمی  ب: هشت رقمی   ج: یازده رقمی   د: دوازده رقمی

- 32 حاصل عبارت روبرو کدام است؟ چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم

الف: یک و بیست و دو سی و پنجم  ب: سیزده سی و پنجم  

ج: بیست و دو سی و پنجم  د : یک و سیزده سی و پنجم   

33- خمس 60 تا برابر است با: 

 الف) 30 تا ب) 20 تا ج)15 تا د) 12 تا

34-  کدام دسته از اعداد زیر بر 6 بخشپذیر است؟

الف)36 و 513 ب) 42 و 702 

 ج) 86 و 906 د) 24 و 40 

35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟

الف: 1 هکتار  ب: 10 هکتار   ج: 100 هکتار   د: 1000 هکتار

36- كدام گزینه درست است؟

الف:  2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر  ب: 3/4 متر = 4300 سانتیمتر

ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم   د: همه ی موارد صحیح است.

37- %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟

الف: 4    ب: 400   ج: 84 د: 16

38- حاصل جمع دو عدد مرکب 35 46 5 و 25 13 4 کدام عدد است؟

الف:  10   ب:   1  60  9  

 ج: 60  59 9   د: 59 10

39- کدام دو عدد با هم برابرند

الف: 80/2 و 8/2   ب: 05/4 و 5/4  

 ج: 090/8 و 90/80   د: الف و ب هر دو صحیح است

40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4 سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟

الف: 7 سانتیمتر   ب: 89 سانتیمتر  ج: 12 سانتیمتر  د: 8 سانتیمتر

موفق باشید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 2 مرداد 1391
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 05:48 ب.ظ
財布ブランドコピーの専門店 - 清水宝飾
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 05:47 ب.ظ
日本人気スーパーコピーブランド時計、バッグ、財布(N品)激安販売店!
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:31 ق.ظ
化粧品、シャネル新作、CHANELサングラス、chanel copy、時計、キーケース、シャネルiphone7ケース激安店舗、シャネル販売店
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:30 ق.ظ
CHANEL スーパーコピー新作,シャネルコピー財布高品質人気見分け方!
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:47 ق.ظ
Hi there, I discovered your website by the use of Google at
the same time as searching for a related subject, your website got here up, it appears to be like good.
I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just become alert to your blog through Google, and
found that it's really informative. I am gonna be careful
for brussels. I'll be grateful in the event you continue this in future.

Lots of folks might be benefited from your
writing. Cheers!
سه شنبه 14 شهریور 1396 09:14 ق.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google,
and found that it is really informative. I'm going to watch out
for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing.
Cheers!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:48 ب.ظ
I simply could not go away your web site prior to suggesting that
I extremely loved the standard information a person supply in your guests?
Is gonna be back regularly to investigate cross-check new posts
شنبه 23 اردیبهشت 1396 05:34 ب.ظ
What's up to all, the contents present at this web page are in fact amazing for
people knowledge, well, keep up the good work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی