تبلیغات
کلاس پنجم - ریاضی
کلاس پنجم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

 برای گرفتن سوالات ریاضیات اردیبهشت به ادامه مطلب بروید

 

                                                  موفقیت شما آرزوی ماست


ادامه مطلب

 سوالات شیرین ریاضیات  کلاس پنجم

1- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

2  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم               

3-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

4- مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

5- کدام گزینه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

6-   %30 عدد 120 چند تا می شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

7- حاصل تفریق دو عدد مرکب 14    56      7  و27   53      4    کدام است؟

الف: 57            3               3                         ب: 47             2             3                           

   ج:  13            3           3                         د: 47              3          3

8- نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

9 – دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

10- زمینی به شکل مربه به ضلع 300  متر چند هکتار است ؟

 

11- برای پنج هشتم   و   هشت پنجم       شکل بکشید  ؟

 

12- محیط و مساحت یک میدان به قطر 200 متر را حساب کنید ؟

 

13- مکهبی به ابعاد 31 و 8  و 11  سانتی متر داریم . چند جعبه به ابعاد 5/ متر در آن جای می گیرد ؟

 

14- شما ساعت 7   15   10  شروع به مطالعه کردید  و  ساعت  5    15     11  تمام شدید  . چه مدت مطالعه کرده اید؟

سوالات ریاضیات کلاس پنجم دبستان

۱- علی در دفترش دایره ای کشید،میلاد داخل دایره ای که علی کشیده بود یک مستطیل رسم کرد.شکل حاصل چند خط تقارن دارد؟

1- بی نهایت                    2- چهار خط                    3- دو خط                    4- یک خط

2- هر گاه طول ضلع های زاویه ای را امتداد دهیم اندازه ی زاویه :

1- بزرگ تر می شود                          2- تغییر نمی کند                       3- کوچک تر می شود

3- کدام علامت صحیح نیست؟

1- 5/3 > 05/3                    2- 101/254 < 11/254                    3- 04/5 < 040/5

4- هومن و آرش دیواری را رنگ کردند هومن 10 متر و آرش 12 متر رنگ کرده اند:

1- نسبت کار هومن به کل مثل 12 به 22 است                         2- نسبت کار آرش به کل کار مثل 12 به 10 است.

3- نسبت کار هومن به آرش مثل 12 به 10 است.                     3- نسبت کار آرش به هومن مثل 12 به 10 است.

5- آب مصرفی خانه ها را با چه واحدی اندازه می گیرند؟

1- متر مربع               2- لیتر                   3- سی سی                   4- متر مکعب

6- اندازه ی زاویه ی نیم صفحه :

1- نصف زاویه ی قائمه                       2- دو برابر زاویه قائمه                   3- برابر زاویه قائمه

7- جواب ضرب 58×48 به کدام یک نزدیک تر است؟

1- 2000                      2- 1800                 3- 3000                    4- 3500

8- کدام یک خط تقارن ندارد؟

1- متوازی الاضلاع               2- مربع                   3- لوزی                    4- مستطیل

9- معدل سه عدد 11 ، 6 ، 7  کدام است؟

1- 6                      2- 7                       3- 8                 4- 9

10- مساحت دایره برابر است با :

1- شعاع× شعاع ×14/3                    2- قطر × عدد پی               3- طول × عرض

11- یک لیتر گنجایش مکعبی تو خالی است که هر بعد آن :

1- 20 سانتی متر باشد               2- 10 سانتی متر باشد               3- 100 سانتی متر باشد               4- 1000 سانتی متر باشد

12- 11/1 کیلو گرم یعنی :

1- 110 گرم                 2- 11 گرم                    3- 111 گرم                    4- 1110 گرم

13- گسترده ی مکعب مستطیل از چند مستطیل تشکیل شده است ؟

1- شش                       2- چهار                      3- هفت                         4- پنج

14- کدام یک هم بر 9 و هم بر 5 بخش پذیر است؟

1- 21573                      2- 1585                     3- 411120            4-  3115

15- نصف حاصل ضرب مجموع دو قاعده در ارتفاع مساحت کدام است؟

1- متوازی الاضلاع                   2- لوزی                     3- مثلث                      4- ذوزنقه

16- حاصل جمع دو عدد مرکب 23         14          7   و  57              51            6        کدام است؟

1- 20         06          14            2- 20     66        13              3- 20        06          13

17- یک هکتار مساحت مربعی است که طول هر ضلع آن :

1- 1000 متر                    2- 10 متر                        3- 100 متر                 4- یک کیلومتر

18- دو سوم 24 تا یعنی :

1- 12                            2- 14                        3- 16                      4- 24

19- فاصله ی دو شهر 1600 کیلومتر است. اتومبیلی سه پنجم این مسیر را پیموده.چند کیلومتر دیگر باید طی کند تا به مقصد برسد؟

1- 640 کیلومتر                         2- 680 کیلومتر               3- 700 کیلومتر               4- 720 کیلومتر

20- اگر نیم ساز یک زاویه ی نیم صفحه را رسم کنیم :

1- دو زاویه ی تند به دست می آید           2- یک زاویه ی 180 درجه به دست می آید

3- دو زاویه ی 180 درجه به دست می آید  4- دو زاویه ی 90 درجه به دست می آید   

                                                                                                               

 سوالات شیرین ریاضیات  کلاس پنجم

1- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

2  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم               

3-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

4- مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

5- کدام گزینه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

6-   %30 عدد 120 چند تا می شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

7- حاصل تفریق دو عدد مرکب 14    56      7  و27   53      4    کدام است؟

الف: 57            3               3                         ب: 47             2             3                           

   ج:  13            3           3                         د: 47              3          3

8- نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

9 – دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

10- زمینی به شکل مربه به ضلع 300  متر چند هکتار است ؟

 

11- برای پنج هشتم   و   هشت پنجم       شکل بکشید  ؟

 

12- محیط و مساحت یک میدان به قطر 200 متر را حساب کنید ؟

 

13- مکهبی به ابعاد 31 و 8  و 11  سانتی متر داریم . چند جعبه به ابعاد 5/ متر در آن جای می گیرد ؟

 

14- شما ساعت 7   15   10  شروع به مطالعه کردید  و  ساعت  5    15     11  تمام شدید  . چه مدت مطالعه کرده اید؟

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 10 شهریور 1391
یکشنبه 18 فروردین 1398 12:11 ق.ظ
ブランドバッグコピー最安値高品質豊富なトップスコピーブランド激安通販専門店
شنبه 4 فروردین 1397 06:03 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis 20mg prix en pharmacie compare prices cialis uk side effects for cialis achat cialis en itali interactions for cialis only best offers 100mg cialis cialis daily new zealand cialis daily dose generic we use it cialis online store prezzo di cialis in bulgaria
دوشنبه 28 اسفند 1396 11:35 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
best generic drugs cialis cost of cialis per pill achat cialis en suisse buy cialis online nz calis cialis generico milano buying cialis in colombia cialis dosage cialis from canada cost of cialis per pill
یکشنبه 18 تیر 1396 07:06 ب.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how
to get listed in Yahoo News? I've been trying for a
while but I never seem to get there! Appreciate
it
دوشنبه 5 تیر 1396 12:28 ب.ظ
Exactly what I was looking for, thank you for posting.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 10:31 ب.ظ
My family members all the time say that I am wasting my time here at web, but I know I am getting know-how everyday by reading thes fastidious content.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 11:46 ب.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google,
and found that it is really informative. I'm going to watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing.

Cheers!
دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 01:48 ب.ظ
سوالات عالی بود ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی