تبلیغات
کلاس پنجم - جغرافیا
کلاس پنجم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

سوالات درس شش تا ده جغرافی

درس6 : كدام كشورها با كشورایران همسایه‌اند ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص كنید .

1- بزرگ‌ترین همسایه‌ی شمالی ایران كدام كشور زیر است ؟

الف) جمهوری آذربایجان ب) ارمنستان

ج) تركمنستان د) تركیّه

2- كدام كشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی‌آید ؟

الف) قطر ب) كویت ج) عمّان د) یمن

3- غیرازكشورایران، كدام كشورهمسایه‌ی ایران، كناراقیانوس هند قرارگرفته است ؟

الف) افغانستان ب) پاكستان ج) عراق د) عربستان سعودی

4- كوچك‌ترین همسایه‌ی ایران، كدام كشور زیر است ؟

الف) تركمنستان ب) عراق

ج) ارمنستان د) جمهوری آذربایجان

ب) جاهای خالی را با كلمه‌های مناسب كامل كنید .

1- كشورهای عراق و ....... ازهمسایگان ........ كشور ایران می باشند .

2- در جهت شرق ایران ، دو كشور ......... و ......... قرار گرفته‌اند .

3- كشور ایران از جهت .......... با كشورهای ارمنستان ، ........ . و .........

هم مرز است .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص كنید .

1- كشورهای آذربایجان و ارمنستان درشمال شرقی ایران قرار دارند .

2- ایران از طرف شرق با كشورعراق ، همسایه است .

3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد .

4 ـ تركمنستان ، همسایه‌ی شمال شرقی ایران می‌باشد

درس 7 : تركمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص كنید .

1- جلگه‌ی پست «توران» در كدام طرف كشور تركمنستان قرار دارد ؟

الف) جنوب ب) شمال ج) غرب د) شرق

2- رودهای مهم تركمنستان از كدام كشورهای همسایه‌، وارد این كشور می‌شوند ؟

الف) ازبكستان، ایران ب) قزاقستان، افغانستان

ج) ارمنستان، قزاقستان د) ایران، افغانستان

3- مهم ‌ترین رود تركمنستان چه نام دارد ؟

الف) تجن ب) اترك ج) آمودریا د) مرغاب

4- «عشق‌آباد» نزدیك مرز كدام كشورهمسایه‌ی تركمنستان است ؟

الف) افغانستان ب) ایران ج) ازبكستان د) قزاقستان

5- كشور تركمنستان از نظر تولید كدام محصول در جهان معروف است ؟

الف) گندم ب) مركّبات ج) پنبه د) غلّات

6- موقعیّت كشور تركمنستان نسبت به ایران، كدام مورد زیر است ؟

الف) شمال شرقی ب) شمال غربی ج) شمال د) غرب

7- نام دیگر رود جیحون چیست ؟

الف) اترك ب) تجن ج) آمودریا د) آرال

ب) جاهای خالی را با كلمه‌های مناسب كامل كنید.

1- در غرب كشور تركمنستان، دریای ....... قرار گرفته است .

2- دو همسایه‌ی شمالی كشور تركمنستان ........ و ....... می‌باشند .

3- همسایگان جنوبی كشور تركمنستان ، كشور ....... و كشور ....... می‌باشند .

4- بخش بزرگی از كشور تركمنستان را بیابان بزرگی به نام ...... ( ...... ) قرار گرفته است .

5- رود جیحون به دریاچه‌ی ......... در كشور .......... می‌ریزد .

6- بیشتر مردم تركمنستان ......... هستند و به زبان ......... صحبت می كنند .

7- شهر معروف مرو در كشور ........ قرار دارد .

8- رودهای تركمنستان در ....... و ........ این كشور نقش مهمّی دارند .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص كنید.

1- در بیابان قره‌قوم نفت استخراج می‌شود.

2- رودهای مهم تركمنستان از كشورهای ازبكستان و ایران سرچشمه می‌گیرند .

3- رود اترك به دریای خزر می‌ریزد .

4- رود تجن در كشور تركمنستان به دریای خزر می‌ریزد .

5- بخش عمده‌ای ازكشور تركمنستان را شن ‌زارهای سیاه تشكیل می‌دهند .

6- قره بغاز به معنای شن سیاه می‌باشد .

7- عشق آباد در ناحیه‌ی آب و هوایی كوهستانی قرار دارد .

8- در شرق دریای خزر، كشور تركمنستان قرار دارد .

هـ) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ كامل دهید .

1- چرا بیابان بزرگ تركمنستان را قره قوم می نامند ؟

2- نام خلیجی كه در غرب كشور تركمنستان قرار دارد چیست ؟

آیا می دانید به چه معنایی می‌باشد ؟

3- كدام گروه ازمردم ایران درهمسایگی كشور تركمنستان زندگی می‌كنند ؟

4- نام سه رود مهم كشور تركمنستان را بنویسید .

5- منابع كشور تركمنستان را نام ببرید .

6- شغل بیشتر مردم تركمنستان چیست ؟

7- نام معروف و صنایع دستی مهمّ كشور تركمنستان چه نام دارد ؟

8- دین و زبان مردم تركمنستان را بنویسید .

9- جلگه‌ی معروف كشور تركمنستان چه نام دارد

درس 8 : جمهوری آذربایجان
الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص كنید .
1- كشور جمهوری آذربایجان در كدام جهت كشور ایران قرار دارد ؟
الف) شمال غربی ب) شمال شرقی ج) غرب د) شرق
2- بیشتر مساحت جمهوری آذربایجان را چه نوع سرزمین‌هایی فرا گرفته است ؟
الف) جلگه‌ای پست ب) كوهستانی ج) بیابانی د) كم ارتفاع
3- پرجمعیّت ‌ترین شهر كشور جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟
الف) آستارا ب) گنجه ج) باكو د) نخجوان
4- رود ارس از كدام كشور، وارد كشور جمهوری آذربایجان می‌شود ؟
الف) گرجستان ب) تركیّه ج) ایران د) روسیّه
5- خلیج باكو در كدام طرف جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟
الف) شرق ب) غرب ج) جنوب د) جنوب شرقی
6- كوه‌های قفقاز بین جمهوری آذربایجان و كدام كشور همسایه قرار دارند ؟
الف) گرجستان ب) ارمنستان ج) روسیّه د) موارد ب و ج
ب) جاهای خالی را با كلمه‌های مناسب كامل كنید .
1- دریاچه‌ی ....... در جمهوری آذربایجان قرار دارد .
2- دو قسمت كشور آذربایجان به وسیله‌ی كشور .... از یكدیگر جدا شده‌اند .
3- رشته كوه معروف جمهوری آذربایجان ....... نام دارد .
4- رود ارس، بعد از پیوستن به رود ....... به ...... می‌ریزد .
5- بیشتر مردم جمهوری آذربایجان ..... هستند و به زبان ..... صحبت می‌كنند .
6- از شهرهای معروف كشور جمهوری آذربایجان ، می‌توان به ...... ، ...... و ..... اشاره كرد .
7- در كنار مرز ایران و جمهوری آذربایجان دو شهر به نام ......... وجود دارد .
8- رود ...... مرز بین جمهوری آذربایجان، .......... و .......... را تشكیل می‌دهد .
د) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- در خلیج باكو، استخراج نفت انجام می‌گیرد .
2- مردم جمهوری آذربایجان به زبان تركمنی صحبت می‌كنند .
3- بخش كوچك‌تر جمهوری آذربایجان با ایران، مرز مشترك ندارد .
4- دریاچه‌ی مینگه چاو در نزدیكی كشور گرجستان قرار دارد .
5- شهر باكو، مركز كشور جمهوری آذربایجان می‌باشد .
ج ) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ كامل دهید .
1- دلایل اهمّیّت شهر باكو را بنویسید . (4 مورد )
2- محصولات كشاورزی كشور جمهوری آذربایجان را بنویسید .
3- كوه‌های قفقاز در كجاهای كشور جمهوری آذربایجان قرار دارند ؟
4- رود ارس، مرز بین كدام كشورها را تشكیل می‌دهد ؟
5- همسایگان جمهوری آذربایجان را نام ببرید .
6- منابع معدنی كشور جمهوری آذربایجان را نام ببرید .
7- شهر نخجوان در نزدیكی مرز كدام كشور همسایه با جمهوری آذربایجان قرار دارد

درس 9 : ارمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص كنید .

1- همسایه‌ی شمالی كشور ارمنستان چه كشوری است ؟

الف) ایران ب) تركیّه ج) جمهوری آذربایجان د) گرجستان

2- ارتفاع بعضی از قلّه‌هی ارمنستان چند متر می‌باشد ؟‌

الف) نزدیك به 3000 متر ب) نزدیك به 4000 متر

ج) بیشتر از 4000 متر د) كمتر از 3000 متر

3- بزرگ‌ترین دریاجه‌ی كشور ارمنستان چه نام دارد ؟

الف) مینگه چاو ب) ارس ج) سوان د) كورا

4- «ایروان» پایتخت كدام كشور زیر می‌باشد ؟

الف) جمهوری آذربایجان ب) ارمنستان

ج) گرجستان د) تركیّه

ب) جاهای خالی را با كلمه‌های مناسب كامل كنید .

1- ارمنستان ، سرزمینی ............ است.

2- كشور ارمنستان ، میان دو قسمت كشور ............ قرار گرفته است.

3- مردم ارمنستان به زبان ............. صحبت می‌كنند.

4- مهم‌ترین رود ارمنستان، رود ........ است كه از كوه‌های كشور ........ سرجشمه می‌گیرد .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص كنید .

1- صنعت ذوب آهن در كشور ارمنستان رونق دارد .

2- آب و هوای بیشتر جاهای ارمنستان معتدل می‌باشد .

3- رود ارس، مرز بین ارمنستان با كشور تركیّه می‌باشد .

4- در كشور ارمنستان، صنعت تولید گوشت، رونق فراوانی دارد .

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ كامل دهید .

1- چرا كشور ارمنستان به این نام خوانده می‌شود ؟

2- رود ارس ، مرز بین كشور ارمنستان با كدام كشورها می‌باشد ؟

3- پایتخت كشور ارمنستان كدام شهر است ؟

4- محصولات مهم كشاورزی كشور ارمنستان را بنویسید .

5- مردم كشور ارمنستان در رابطه با شغل دامپروری چه فعّالیّتی دارند ؟

6- صنایع كشور ارمنستان را نام ببرید . .

7- همسایگان كشور ارمنستان، كدام كشورها می‌باشند .

8- آب و هوای كشور ارمنستان، شبیه به كدام ناحیه‌ی آب و هوایی ایران است ؟ چرا ؟

9- دین و زبان مردم ارمنستان چه می‌باشد ؟

10- كشور ارمنستان با كدام كشور همسایه‌ی خود ، مرز كمتری دارد ؟

11- كشور ارمنستان با كدام كشور همسایه‌ی خود ، فقط مرز آبی دارد ؟

این مرز آبی کدام است

درس 10 : تركیه

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص كنید .

1- كدام رود زیر، تمام مسیرش در خاك تركیّه می‌باشد ؟

الف) ارس ب) قزل ایرماق ج) دجله د) فرات

2- دریاچه‌ی وان در كدام سمت تركیّه قرار دارد ؟

الف) غرب ب) شرق ج) شمال د) جنوب

3- مركز كشور تركیّه ، كدام شهر است ؟

الف) ازمیر¦ ب) آدانا ج) استانبول د) آنكارا

4- مردم كشور ایران برای رفتن به كدام كشور از راه زمینی از تركیّه عبور می‌كنند ؟

الف) عراق ب) سوریّه ج) یونان د) لبنان

5- بزرگ‌ترین شهر تركیّه ، كدام شهر می‌باشد ؟

الف) ازمیر ب)آنتالیا ج) استانبول د)آدانا

6- دریایی كه نزدیك شهر استانبول قرار دارد چه نام دارد ؟

الف) سیاه ب) مرمره ج) اژه د) مدیترانه

ب) جاهای خالی را با كلمه‌های مناسب كامل كنید .

1- بیشتر جاهای تركیّه ......... است و بعضی از قلّه‌های آن ، بیش از .......... متر ارتفاع دارد .

2- رود فرات از كشور تركیّه ، وارد كشور ........ و رود دجله ، وارد كشور ......... می‌شود .

3- دریاچه‌ای كه در شرق كشور تركیّه قرار دارد ، ............ نام دارد .

4- بیشتر مردم تركیّه ........... هستند و به زبان .......... صحبت می كنند .

5- كشور تركیّه از تولیدكنندگان و صادركنندگان .............. و ............. است .

6- در شمال تركیّه ، دریای ............ و در جنوب این كشور دریای ............ قرار دارد .

7- رود قزل ایرماق به دریای ................. می‌ریزد .

8- كشور تركیّه به قارّه‌ی ................ چسبیده است .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص كنید .

1- جلگه‌های حاصل خیز تركیّه در اطراف تركیّه دیده می‌شوند .

2- رود فرات از كشور تركیّه ، وارد كشور عراق می‌شود .

3- در تركیّه ، بناهای تاریخی زیادی وجود دارد.

4- بخش كمی از كشور تركیّه را سرزمین‌های كوهستانی فراگرفته است .

5- رود قزل ایرماق از نزدیكی آنكارا می‌گذرد .

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ كامل دهید .

1- دریاهای اطراف تركیه را همراه با جهت قرار گرفتن آنها نام ببرید .

2- سه همسایه‌ی اروپایی تركیه را نام ببرید .

3- دامپروری در كجاهای تركیّه رونق دارد ؟ چرا ؟

4- محصولات كشاورزی تركیّه را بنویسید .

5- كدام فعّالیّت اقتصادی درآمد زیادی را نصیب كشور تركیّه می‌كند ؟ چرا ؟

6- نام پنج شهر كشور تركیّه را بنویسید .

7- از كالاهای صادراتی كشور تركیّه، دو مورد را نام ببرید .

8- نام بنادر مهمّ كشور تركیّه را بنویسید .

9- دین و زبان مردم تركیّه را بنویس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 28 دی 1393
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 09:26 ق.ظ
natural cure eds http://viagralim.us natural cure eds !
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 02:47 ق.ظ
I couldn't refrain from commenting. Perfectly written!
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:53 ق.ظ
Hmm is anyone else having problems with the
images on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feedback would be greatly appreciated.
شنبه 14 مرداد 1396 07:19 ق.ظ
Good blog post. I absolutely appreciate this website. Continue the good work!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:44 ب.ظ
It's remarkable designed for me to have a site, which is useful designed for my knowledge.
thanks admin
پنجشنبه 24 فروردین 1396 04:04 ق.ظ
Hello There. I found your weblog the use of msn. That is a really smartly written article.
I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info.
Thanks for the post. I will definitely return.
یکشنبه 28 دی 1393 12:26 ب.ظ
سلام دوست من خوبی؟ خوشی؟ وبلاگت خیلی حرفه ای طراحی شده و قالب جالبی داری ، موافق هستی با هم تبادل لینک داشته باشیم؟؟ پس به وبلاگ من سر بزن ، منم وبلاگت به همه افرادی که می شناسم معرفی می کنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی