تبلیغات
کلاس پنجم - سوالات جغرافی پنجم ابتدایی درس 11و12و13
کلاس پنجم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
سوالات جغرافی پنجم ابتدایی درس 11و12و13

درس 11 : عراق

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کدام کشور زیر به دریا راه ندارد ؟

الف) ارمنستان 5   ب) پاکستان 5     ج) عراق 5     د) ترکیه 5

2- بیشتر خاک کشور عراق را چه مناطقی تشکیل داده است ؟

الف) کوهستانی 5    ب) کم ارتفاع جلگه ای 5     ج) جلگه ای پست5     ج) موارد ب و ج 5

3- رود شط العرب از به هم پیوستن کدام رودهای تشکیل شده است ؟

الف) رود کارون و دجله 5  ب) رود فرات و دجله 5   ج) رود فرات و کارون 5  د) رود کارون و اروند رود5

4- کدام شهر زیر ، مرکز کشور عراق می باشد ؟

الف) موصل 5   ب) بصره 5    ج) بغداد5    د) کرکوک5

5- ناحیه ی کوهستانی عراق در کدام سمت عراق می باشد ؟

الف) شمال غربی 5  ب) جنوب شرقی 5   ج) شمال شرقی 5   د) جنوب غربی 5

6- کدام محصول عراق به کشورهای دیگر صادر می شود ؟

الف) پنبه 5   ب) خرما 5    ج) غلات 5   د) توتون5

7- بندر بصره ، نزدیک کدام بندر ایران می باشد ؟

الف) آبادان 5   ب) ماهشهر 5   ج) امام خمینی 5   د) خرمشهر 5

8- در کدام شهر زیر ، آرامگاه امام علی (ع) قرار دارد ؟

الف) کربلا5   ب) سامرا 5    ج) نجف5    د)کاظمین 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- از  بهم پیوستن رود کارون و ............................. ، اروند رود تشکیل می شود .

2- مرقد مطهر امام حسین (ع) در شهر ........................... قرار دارد .

3- کشور عراق از تولید و صادرات ............................ در آمد قابل توجهی دارد .

4- بندر بزرگ عراق ، شهر ....................... است که از راه ............................... با دریاهای دیگر ارتباط دارد .

5- دین مردم عراق ........................ است . بیش از نیمی از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند .

6- مردم کشور عراق به زبان ........................ صحبت می کنند و دین مردم آن کشور ......................است .

7- رود دجله از کشور .................. و رود فرات از کشور ........................... وارد عراق می شود .

8- همه ساله ، عده ی زیادی از مردم ایران برای زیارت به شهرهای ........................ عراق سفر می کنند .

9- کشور عراق از طریق ............................به دریاهای آزاد راه دارد .

 

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از شهرهای نفت خیز عراق می باشد .                                                           اربیل

- آرامگاه امام هفتم مسلمانان جهان در آن شهر می باشد .                            سامرا

- همسایه ی غربی کشور عراق می باشد                                                         کویت

- بندر بصره ، نزدیک این کشور می باشد                                                       موصل

                                                                                                                        اردن   

                                                                                                                        کاظمین

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در شهر کرکوک ، پالایشگاه نفت وجود دارد د5 ن5

2- رود فرات از کشور ترکیه ، وارد عراق می شود د5 ن5

3- سوریه ، همسایه ی شمالی کشور عراق می باشد د5 ن5

4- رود دجله از شهر بغداد می گذرد د5 ن5

5- نزدیک به نیمی از مردم عراق ، شیعه می باشند د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- همسایگان عرب زبان کشور عراق را نام ببرید ؟

2- محصول جلگه های حاصل خیز عراق را نام ببرید ؟

3- جلگه های پهناور عراق ، چگونه به وجود آمده اند ؟

4- شط العرب چگونه به وجود آمده است ؟

5- کشور عراق از چه راهی ، درآمد قابل توجهی به دست می آورد ؟ چرا ؟

6- دو همسایه ی غیر عربی کشور عراق را نام ببرید ؟

7- شمال کشور عراق ، دارای چه نوع آب و هوایی است ؟

8- بیشتر خاک عراق را چه نوع سرزمین هایی تشکیل داده است ؟

9- در کدام شهرهای عراق ، آرامگاه چند تن از امامان شیعیان وجود دارد ؟

10- اروند رود چگونه ایجاد شده است ؟ توضیح دهید .

11- در کدام شهرهای عراق ، چاه نفت وجود دارد ؟

12- رودهای کشور عراق و همچنین رود کارون و اروند رود را روی نقشه ی زیر مشخص کنید

درس 12 : افغانستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-در جنوب کشور افغانستان ، کدام کشور زیر قرار گرفته است ؟

الف) تاجیکستان 5       ب) ترکمنستان 5     ج) پاکستان 5    د) ایران 5

2- بزرگترین شهر افغانستان ، کدام شهر زیر می باشد ؟

الف) مزار شریف 5   ب) هرات 5    ج) قندهار 5   د) کابل 5

3- دریاچه ی هامون در نزدیکی کدام کشور زیر قرار دارد ؟

الف) ایران 5     ب) افغانستان 5     ج) تاجیکستان 5    د) پاکستان5

4- مهم ترین مرکز کشاورزی افغانستان کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) دره ی رود هریرود 5    ب) کوهپایه های غربی این کشور 5   

ج) زمین های کم ارتفاع شمال این کشور 5    د) دره ی رود هیرمند 5

5- صنعت مهم افغانستان ، کدام مورد زیر است ؟

الف) بافندگی 5  ب) احداث راه آهن 5   ج) ریسندگی 5  د) موارد الف و ج 5

6- مرز کشور افغانستان با کدام کشور زیر از بقیه کمتر است ؟

الف) ترکمنستان 5   ب) چین 5     ج) ازبکستان 5   د) تاجیکستان 5

 

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- افغانستان در طرف ....................... کشور ایران قرار دارد .

2- کشور افغانستان از غرب با کشور ................... همسایه است .

3- افغانستان به دریا راه ..............................

4- رشته کوه بلند افغانستان ......................... نام دارد .

5- در فصل زمستان بر کوه های بلند افغانستان ...................... فراوان می نشیند و از آب شدن آن ها ......................... به وجود می آید .

6- رود هیرمند در سمت .................... کشور افغانستان به دریاچه ی ...................... می ریزد .

7- مردم افغانستان ........................ هستند و به زبان ........................ و ..................... حرف می زنند .

8- رود هریرود از کشور افغانستان ، وارد کشور .......................... می شود .

9- در دره ی رود ................... کشت غلات ، پنبه و میوه رواج دارد .

10- مرکز کشور افغانستان ، شهر ............................ می باشد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- شعبه های رود هیرمند از نزدیکی این شهر افغانستان می گذرند .                          هرات

- مهم ترین محصولات کشور افغانستان می باشند .                                                   پاکستان

- این رود ، قسمتی از مرز بین ایران و افغانستان را تشکیل می دهد                                     پنبه و پشم

- بیشترین مرز افغانستان با این کشور است                                                              هریرود

-همسایه ی غربی کشور افغانستان می باشد .                                                                         ایران

                                                                                                                                    قندهار

                                                                                                                                    غلات و پنبه

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- زبان همه ی مردم افغانستان ، فارسی دری می باشد .  د5 ن5

2- کشور افغانستان از نظر اقتصادی ، پیشرفته می باشد د5 ن5

3- بیشتر جاهای افغانستان ، کوهستانی می باشد د5 ن5

4- در افغانستان ، راه آهن های قدیمی وجود دارد د5 ن5

5- رود هریرود از نزدیکی شهر هرات می گذرد د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- شغل بیشتر مردم افغانستان چیست ؟

2- مردم افغانستان کدام دام ها را پرورش می دهند ؟ و در کجا ؟

3- شهرهای افغانستان ، محل چه کارهایی است ؟

4- چرا در افغانستان ، راه آهن احداث نشده است ؟

5- رودهای افغانستان چگونه به وجود آمده اند؟

6- دو صنعت مهم افغانستان چه نام دارند ؟ این صنایع با کدام شغل های مردم افغانستان رابطه دارند؟

7- محصولات کشاورزی کشور افغانستان را نام ببرید ؟

8- چرا در افغانستان ، رودهای زیادی جریان دارد؟

9- چرا دامپروران افغانستان ، دام های خودشان را در دامنه های کوه ها پرورش می دهند ؟

10- غیر از کابل ، نام سه شهر معروف افغانستان را بنویسید .

11- چرا کشور افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده است ؟

12- چرا دو صنعت مهم افغانستان ، ریسندگی و بافندگی می باشند ؟

13- دین و زبان مردم افغانستان چیست ؟

14- کشاورزی در افغانستان در کجاها صورت می گیرد ؟

درس 13 : پاکستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- کدام کشور زیر ، مانند کشور پاکستان از کشورهای کناره ی دریای عمان به شمار می آید ؟

الف) افغانستان 5   ب) عراق 5     ج) ایران 5    د) هیچ کدام 5 

2- مهم ترین رود کشور پاکستان چه نام دارد ؟

الف) اترک 5   ب) ارس 5    ج) سند 5   د) تجن 5

3- منطقه ی جامو و کشمیر در خاک کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) هندوستان 5   ب) افغانستان 5    ج) چین 5    د) پاکستان5

4- مهم ترین فعالیت اقتصادی کشور پاکستان کدام مورد زیر است ؟

الف) ماهی گیری 5   ب) دامپروی 5  ج) کشاورزی 5   د) دامداری 5

5- پایتخت کشور پاکستان ، کدام شهر زیر است ؟

الف) پیشاور 5   ب) اسلام آباد 5    ج) کراچی 5     د) لاهور 5

6- رود سند از کوه های کدام قسمت پاکستان سرچشمه می گیرد ؟

الف) شمال 5    ب) جنوب 5      ج) غرب 5     د) شرق 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- کشور پهناور ........................... در مشرق کشور پاکستان قرار دارد .

2- کشور پاکستان به اقیانوس ...................... راه دارد .

3- بیشتر مساحت کشور پاکستان را سرزمین های ........................ و ......................... تشکیل می دهد .

4- جلگه ی معروف کشور پاکستان ........................... نام دارد .

5- در کشور پاکستان ، دامپروری ................................. و ماهی گیری ............................. رونق دارد .

6- صنعت ......................(............................) در کشور پاکستان پیشرفت زیادی کرده است .

7- رود سند به .......................... می ریزد .

8- بیشتر مردم پاکستان .............................. هستند و به زبان .......................... صحبت می کنند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از کالاهای صادراتی کشور پاکستان می باشد .               نفت

- بندر مهم کشور پاکستان است .                       هند

- از صنایع جدید کشور پاکستان می باشد .                   لاهور

- همسایه ی شمال پاکستان است .                       پارچه ی کتانی

- بیشترین مرز کشور پاکستان با این کشور است .                 چین

                                            کراچی

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در کشور پاکستان ، کارخانه های متعدد نساجی وجود دارد .   د5 ن5

2- جلگه ی سند در شمال کشور پاکستان گسترش یافته است . د5 ن5

3- کشور پاکستان ، صادر کننده ی پارچه می باشد . د5 ن5

4- بزرگ ترین شهر پاکستان ، اسلام آباد می باشد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- جلگه ی سند در کدام قسمت پاکستان قرار دارد ؟

2- به غیر از اسلام آباد ، نام چهار شهر پاکستان را بنویسید و مشخص کنید کدام یک از آن ها یک بندر بزرگ است ؟

3- محصولات کشاورزی پاکستان را نام ببرید ؟

4- از شغل های زیر کدام صنعت در کشور پاکستان رونق پیدا کرده اند ؟

دامپروری ......................................             ماهی گیری ....................................

5- سرزمینی که در شمال شرقی پاکستان قرار دارد چه نام دارد ؟

6- چه نوع کارخانه هایی در کشور پاکستان گسترش زیادی یافته اند ؟ محصول این کارخانه های چیست ؟

7- کدام صنعت جدید در کشور پاکستام توسعه یافته است ؟

8- بر سر منطقه ی جامو و کشمیر ، بین کدام کشورها اختلاف وجود دارد ؟

9- ویژگی جلگه ی سند چیست ؟

10- چرا صنایع نساجی در پاکستان پیشرفت زیادی کرده است ؟

11- کالاهای صادراتی کشور پاکستان به دیگر کشورهای جهان را نام ببرید ؟

12- علت این که در جلگه ی رود سند ، محصول فراوان به دست می آید ، چیست ؟

13- بین کشور های هند و پاکستان بر چه علت اختلاف وجود دارد ؟

14- آیا می دانید نام دیگر رود سند چیست ؟ این رود از کدام رشته سر چشمه می گیرد ؟


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 3 فروردین 1394
جمعه 30 فروردین 1398 06:53 ق.ظ
カレンダー機能などの開発によりブランドスーパーコピー腕時計の新たな可能性を開拓。性能を証明する数々のエピソード
دوشنبه 27 شهریور 1396 10:02 ب.ظ
Thanks for any other magnificent article.
Where else may anyone get that type of information in such an ideal
means of writing? I've a presentation subsequent week, and I'm at the look for such information.
جمعه 3 شهریور 1396 07:21 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this web site before but
after going through many of the articles I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!
شنبه 14 مرداد 1396 10:12 ق.ظ
Hi, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that's truly
fine, keep up writing.
شنبه 29 فروردین 1394 05:58 ب.ظ
سلامممممم نفسممممممممممم
خوبی عزیزممممممممم
وبت خیلی خوب بووووووووود خیلی
میخواستم بیای به وب منم سایت سر بزنی
می بینمت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی