تبلیغات
کلاس پنجم - سوالات جغرافی پنجم ابتدایی درس و14و15و 16
کلاس پنجم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

درس 14 : قاره های جهان

الف) پاسخ صحیح را با علامت* مشخص کنید .

1-کدام قاره از دو تکه تشکیل شده است ؟

الف) آسیا 5               ب) اروپا 5               ج) آمریکا5                      د) آفریقا5

2- کدام یک از قاره های زیر ، بسیار دیرتر از قاره های دیگر شناخته شده اند ؟

الف) آسیا ، آمریکا 5    ب) آسیا ، اروپا 5    ج) آمریکا ، استرالیا 5    د) اروپا ، آمریکا5

3- کدام اقیانوس ، بین دو قاره ی آسیا و آمریکا قرار دارد ؟

الف) اطلس 5   ب) هند 5    ج) منجمد شمالی 5     د) آرام 5

4- سردترین سرزمین جهان چه نام دارد ؟

الف) قطب شمال 5   ب) آلاسکا5     ج) سیبری 5    د) قطب جنوب 5

5- پهناورترین قاره ی جهان چه نام دارد ؟

الف) قطب جنوب 5    ب) آسیا 5     ج) آمریکا 5     د) آفریقا 5

6- ارتفاع قله ی اورست چه قدر است ؟

الف) 8872 متر 5    ب) 8782 متر 5     ج) 8882 متر 5     د) 8287 متر 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- بین قاره های اروپا و آفریقا با قاره ی آمریکا اقیانوس ......................... قرار گرفته است .

2- معروف ترین رشته کوه آسیا ،......................نام دارد .

3- چاله های بزرگی که در سطح زمین هستند و از آب پر شده اند ................. و .................. نامیده می شوند .

4- به خشکی های وسیع کره ی زمین ............................. گفته می شود .

5- دو تکه ی قاره ی آمریکا ........................... و .........................نام دارند .

6- ساکنان اصلی یا بومیان قاره ی آمریکا ، ................................. می باشند .

7- رشته کوه های بلند قاره ی آسیا از ........................ تا............................ این قاره کشیده شده اند .

8- بلند ترین قله ی جهان ...................... نام دارد که در رشته کوه ................... قرار دارد .

9- آسیا سرزمین ..................... پهناور و ...................... وسیع است .

10- قاره ی آمریکا بین دو اقیانوس ..................... و ..................... قرار دارد .

11- بیش از نیمی از جمعیت جهان در قاره ی ........................ زندگی می کنند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- پرجمعیت ترین کشور جهان می باشد .                                                     آرام

- قاره ی آسیا به این قاره چسبیده است                                                     هند

- سرزمینی که از سه طرف به آب محدود می باشد                                                اروپا

- سرزمینی که از سه طرف به آب محدود می باشد .                                  چین

- نام دیگر اقیانوس کبیر می باشد .                                                              اطلس

- کوچک ترین قاره ی جهان می باشد .                                                        آمریکا

                                                                                                                        استرالیا

                                                                                                                        شبه جزیره

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- اقیانوس هند در جنوب قاره ی آسیا قرار دارد .             د5 ن5

2- در قاره ی قطب جنوب ، شرایط برای فعالیت انسان وجود دارد د5 ن5

3- در سالیان بسیار دور ، اروپاییان به آمریکا مهاجرت کردند . د5 ن5

4- قاره ی استرالیا بین دو اقیانوس آرام و اطلس قرار گرفته است . د5 ن5

5- کره ی زمین دارای چهار اقیانوس می باشد . د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- « قاره » را تعریف کنید.

2- نام پنج قاره ی جهان را که انسان ها در آن ها زندگی می کند ، به ترتیب وسعت بنویسید .

3- کدام قاره های جهان به یکدیگر نزدیک ترند ؟

4- مردم کدام قسمت جهان ، بعد از کشف آمریکا و استرالیا به آنجا مهاجرت کردند ؟

5- چرا در قاره ی قطب جنوب ، شرایط برای زندگی انسان مساعد نیست ؟

6- دو شبه جزیره ی معروف قاره ی آسیا چه نام دارد  ؟

7- پر جمعیت ترین کشورهای جهان چه نام دارند؟

8- قاره ی آسیا به چه چیز معروف است ؟

9- به چه علت دانشمندان و متخصصان در قطب جنوب فعالیت دارند؟

10- اقیانوس ها و دریاها به چه جور جاهایی گفته می شود ؟

11- اقیانوس ای اطراف قاره ی آسیا را نام ببرید ؟

12- کدام قاره ها توسط اروپاییان به تصرف در آمدند ؟

13- دو اقیانوس شمالی و جنوبی کره زمین چه نام دارند ؟

14- کدام قاره ، بین دو اقیانوس هند و اطلس قرار دارد ؟

15- نام دو جزیره معروف منطقه ی اقیانوسیه را که به استرالیا نزدیک هستند ، بنویسید .

16- کوه های آمریکا در کدام طرف این قاره قرار دارند ؟ جهت این کوه ها چگونه است ؟

17- به غیر از ایران و همسایگان ایران ، نام چند کشور آسیایی را بنویسید .

18- می دانیم که در قاره ی اروپا کشورهای زیادی وجود دارد . شما چند مورد را نام ببرید .

19- بین دو تکه ی شمالی و جنوبی قاره ی آمریکا چه چیزی قرار دارد ؟

20- دو خلیج معروف قاره ی آسیا را نام ببرید ؟

درس 15 : سیاره ی زمین چه شکلی دارد ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- کدام یک از موارد زیر ، کره ی زمین را به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند ؟

الف) محور زمین 5       ب) نصف النهار مبداء 5     ج) استوا5     د) مدارات 5

2- نیم دایره های فرضی که به دو قطب شمال و جنوب منتهی می شوند ، چه نام دارند ؟

الف) استوا5      ب) مدار قطبی 5     ج) نصف النهار 5     د) محور قطب ها 5

3- کدام خط از دهکده ی گرینویچ می گذرد؟

الف) خط استوا5           ب) نصف النهار مبدا5             ج) محور قطب ها 5       د) محور زمین 5

4- ایران در کدام نیم کره ها قرار دارد ؟

الف) شرقی ، جنوبی 5    ب) غربی ، جنوبی 5    ج) شرقی ، غربی 5     د) شمالی ، شرقی 5

5- کدام خط زیر ، زمین را به دو نیم کره ی شرقی و غربی تقسیم می کند ؟

الف) نصف النهار مبدا5   ب) خط استوا 5     ج) محور قطب ها 5       د) محور زمین 5

6- بیشتر خشکی های کره ی زمین در کدام نیم کره ها قرار گرفته اند ؟

الف) شمالی ، غربی 5   ب) جنوبی ، شرقی 5     ج) غربی ، شرقی 5      د) شمالی ، شرقی 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- فضا نوردان از درون ........................ ، کروی بودن زمین را با چشمان خود دیده اند .

2- خطی فرضی که زمین را به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند ، ......................... نام دارد .

3- نیم کره ی شمالی زمین ، نیمه ای است که در ......................... خط استوار قرار دارد .

4- نیم کره ی جنوبی زمین ، نیمه ای است که در زیر ........................ قرار دارد .

5- دایره های فرضی را که با استوا موازی هستند ........................ می نامند .

6- خط های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند به ........................ معروف می باشند .

7- نام دیگر نصف النهار مبدا ، نصف النهار ........................... می باشد .

8- نصف النهار گرینویچ ، زمین را به نیمه ی .................. و .................... تقسیم می کند .

9- زمینی که ما بر روی آن زندگی می کنیم به شکل ............................. است .

10- نصف النهار مبدأ از دهکده ی ........................... در نزدیکی شهر ......................... می گذرد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- دهکده ی گرینویچ در این کشور قرار دارد .                    نصف النهار مبدأ

- با توجه به خط استوا بیشتر آب های زمین در آن نیم کره قرار دارند .          لندن

- بزرگترین مدار می باشد .                           جنوبی

- خطی فرضی که به دو قطب شمال و جنوب منتهی می شود .           انگلستان

                                            استوا

                                            شمالی

د) جمله ای درست و نادرست را مشخص کنید .

1- طول نصف النهارها با هم دیگر برابر می باشند .  د5 ن5

2- مدارها همگی با هم مساوی اند د5 ن5

3- کروی بودن زمین در هنگام شب کاملاً مشخص است د5 ن5

4- بزرگترین نصف النهار ، نصف النهار گرینویچ است . د5 ن5

5- مدارها همگی با استوا موازی اند د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- نصف النهار را تعریف کنید .

2- چرا به نصف النهار مبدا ، نصف النهار گرینویچ می گویند ؟

3- مدار چیست ؟

4- قاره هایی را که بیشتر و یا تمام خاکشان در نیم کره ی شمالی قرار دارد ، نام ببرید ؟

5- کدام قاره ها هم در نیم کره ی شمالی و هم در نیم کره ی جنوبی قرار گرفته اند ؟

6- کدام قاره در نیم کره ی غربی قرار دارد ؟

7- کدام قاره ها در نیم کره ی شرقی قرار گرفته اند ؟

8- کدام قاره ، تمام خاکش در نیم کره ی جنوبی قرار گرفته است ؟

9- نصف النهار ها در کجا یک دیگر را قطع می کنند ؟

10- از هر نیم کره ، دو کشور مثال بزنید .

- نیم کره ی شمالی:

- نیم کره ی جنوبی :

- نیم کره ی شرقی :

- نیم کره ی غربی :

11- اگر ما ایرانیان از کشورمان بخواهیم :

الف) به کشور ژاپن سفر کنیم ، هواپیما ما را به کدام جهت جغرافیایی می برد ؟

ب) به قاره ی اروپا مسافرت کنیم هواپیما ما را به کدام جهت جغرافیایی می برد ؟

13- روی دایره ی زیر ، نصف النهار ها را رسم کنید .

14- روی دایره ی زیر مدارها را مشخص کنید . کدام یک از آن ها استوا می باشد .

15- « خط استوا » را در یک جمله تعریف کنید .

16- با این که ما به فضا نرفته ایم چگونه به کروی بودن زمین پی برده ایم ؟

درس 16 : حرکت های زمین

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-منظومه شمسی دارای چند سیاره است ؟

الف) 8 تا 5   ب) 7 تا5      ج) 9 تا 5     د) 6 تا 5

2- نزدیک ترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟

الف) زهره 5    ب) عطارد 5      ج) زمین 5      د) مشتری 5

3- دورترین سیاره ی منظومه شمسی نسبت به خورشید چه نام دارد ؟

الف) زحل 5   ب) نپتون 5      ج) پلوتو 5     د) مشتری 5

4- کره ی زمین دارای چند نوع حرکت است ؟

الف) یک نوع5             ب) سه نوع5          ج) دو نوع5        د) چهار نوع 5

5- حرکت انتقالی زمین چند روز طول می کشد ؟

الف) 364 روز 5      ب) 365 روز 5       ج) 363 روز 5     د) 367 روز 5

6- کدام حرکت زمین ، یک شبانه روز طول می کشد ؟

الف) حرکت انتقالی 5     ب) حرکت گردشی 5     ج) حرکت چرخشی 5     د) موارد الف و ب 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- حرکت زمین به دور خودش از جهت ......................... به ............................. می باشد .

2- یک بار گردش زمین به دور خودش .............................. طول می کشد .

3- حرکت انتقالی زمین یا حرکت زمین به دور ........................... یک سال طول می کشد .

4- جهت حرکت زمین به دور خورشید از ....................... به .......................... است .

5- حرکت انتقالی زمین باعث پیدایش ............................ می شود .

6- حرکت زمین به دور خودش ، ........................ را به وجود می آورد .

7- بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی ، ................................... نام دارد .

8- سردترین و گرم ترین سیاره های منظومه ی شمسی به ترتیب ...................... و...................... می باشند .

9- زیباترین سیاره ی منظومه شمسی ، ................................. یا ................................. نامیده می شود .

10- خورشید هر روز از سمت .......................... طلوع و در سمت ............................ غروب می کند .

11- وقتی نیمه زمین از خورشید دور است ، در آن جا ............................ است .

12- وقتی نیمه ی زمین رو به خورشید است ، آن منطقه ............................. است .

 

 

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- خورشید هر روز در آن سمت غروب می کند .                      حرکت انتقالی

- به گردش زمین به دور خودش می گویند .                        غرب

- 365 روز یا یک سال طول می کشد                           شرق                                                                 حرکت چرخشی

 

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- به گردش زمین به دور خورشید ، حرکت انتقالی می گویند . د5 ن5

2- چهارمین سیاره ی منظومه ی شمسی « زمین » نام دارد . د5 ن5

3- مدّت زمان حرکت انتقالی ، 12 ماه می باشد . د5 ن5

4- وقتی خورشید بالای سر ما قرار دارد ظهر می باشد . د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- سیاره های منظومه شمسی را به ترتیب نام ببرید ؟

2- نتایج حرکت های زمین چیست ؟

حرکت چرخشی :

حرکت انتقالی :

3- خورشید هر روز از چه جهت هایی طلوع و غروب می کند ؟

4- بدون توجه کردن به ساعت ، چگونه می فهمید که ظهر شده است ؟

5- شباهت حرکت انتقالی و چرخشی چیست ؟

6- شبانه روز ، نتیجه ی کدام حرکت زمین است ؟

7- تفاوت دو حرکت زمین را بنویسید .

8- فصل های سال چگونه به وجود می آیند ؟

9- حرکت چرخشی را تعریف کنید و مدت زمان آن را بنویسید .

10- حرکت انتقالی را تعریف کنید و مدت زمان آن را بنویسید .

11- چگونه می توانیم بفهمیم که یک شخص چند بار به دور خورشید چرخیده است ؟

12- روی شکل زیر چهار فصل را مشخص کنید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 6 فروردین 1394
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:28 ب.ظ
スーパーコピーブランド時計激安専門店
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:27 ب.ظ
2018春夏 ロレックスコピー「NN級」、ロレックススーパーコピー
شنبه 31 فروردین 1398 01:52 ب.ظ
一番ブランドlive人気スーパーコピー服激安!ブランド服コピー14年新品ブランドコピー偽物!
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:25 ب.ظ
ブランド 腕時計 スーパーコピー 代引き , ブランド 激安 代引き ...
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:57 ب.ظ
弊社は安心と信頼,受け入れません代引き,韓国ブランド偽物紳士時計,楽天ブランドコピー婦人財布,シャネル,クロエ,エルメス,バーバリー,ブルガリ
شنبه 17 فروردین 1398 05:33 ب.ظ
安心と信頼の日本最大級激安スーパーコピーブランドn級レプリカ専門店通販_最高級
شنبه 14 مرداد 1396 06:46 ق.ظ
I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's
both educative and amusing, and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The issue is something not enough people are
speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this in my hunt for something relating to
this.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:26 ق.ظ
Whats up very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing ..
I will bookmark your blog and take the feeds additionally?

I'm glad to search out so many helpful info
right here within the put up, we want develop more strategies on this regard, thank you for sharing.

. . . . .
یکشنبه 27 فروردین 1396 11:45 ق.ظ
Hi there mates, fastidious piece of writing and good arguments commented
at this place, I am truly enjoying by these.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:32 ب.ظ
Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which
blog platform are you using for this website?
I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a
good platform.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی